Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/74

此页尚未校对


   木料四品官一員 五品官一員 六品官一

   員以上三員均駐吉林委官三十一員

  墨爾根副都統一員康熙二十九年由黑龍江城移駐三十七年移駐齊齊哈

   爾城四十九年復設協領四員舊設一員康熙四十年増設三員佐領十

   七員舊設索倫達呼爾八員康熙二十九年設七員雍正五年増設漢軍二員舊有水

   師營四品官一員雍正五年黑龍江移駐乾隆三十六年防禦八員滿

   騎校十七員増設與佐領同委官十三員

  黑龍江副都統一員舊設二員康熙二十九年移駐墨爾根城一員協領

   四員 佐領二十六員舊設滿洲十六員索倫達呼爾八員康熙三十

   一年增設漢軍二員防禦八員滿驍騎校二十六員增設與佐