Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/96

此页尚未校对


 趙偮等棄寬甸新疆徙邊民六萬家於内地廷弻勘得棄地驅民狀劾之𡻕大旱廷弻行部金州禱

 城隍神約七日不雨毁其廟踰三日大書白牌封劒使往斬之未至風雷大作雨如注遼人以為至

 誠感神天啓時去任遼民莫不垂泣後以廣寕失守論誅 本朝乾隆四十八年特奉  恩㫖

 錄其裔孫泗先授敎諭賀世賢榆林衞人萬厯中為瀋陽遊擊遷義州參將四十六年清

 河被圍副將鄒儲賢參將張斾俱戰死世賢駐靉陽聞變疾馳出塞得首功厯進總兵官天啓元年

  大兵薄瀋陽世賢出城倐精騎四合世賢身中十四矢城中叛斷城外弔橋或勸之走遼陽世賢

 曰吾為大將不能存城何面目見經略巳而圍急世賢揮鐵鞭格鬬殺數人中矢墜馬死 本朝乾

 隆四十一年 賜諡忠烈尤世功榆林人為副總兵守瀋陽引兵援世賢力戰死 本

 乾隆四十一年  賜諡烈愍童仲揆南京人為援遼副總兵聞世賢世功戰沒與同

 官陳䇿副將戚金參將張世名遊擊周敦吉都司邦屏袁見龍鄧起龍副將朱萬良俱力戰死自