Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/106

此页尚未校对


  河城在縣北四十里明置蒲河中左千戸所於此乃遼東十八城之一其始建之年無考城周三里

  有竒今廢 東 京城在遼陽州東北八里太子河東周六里十歩東西廣二百八十丈南

  北袤二百六十二丈五尺門八與 盛京城同東向者左曰迎陽右曰韶陽南向者左曰龍源右曰

  大順西向者左曰大遼右曰顯德北向者左曰懷遠右曰安遠我  太祖高皇帝天命七年

  名曰 東京十年遷都瀋陽於 東京設城守章康熙二十年城守移駐金州城内 宫殿與城

  同時建今管理驛站官守䕶牛莊城在海城縣西四十里城周二里九十三歩門三 本

  天命八年乾隆四十三年修東至遼陽城守界九十里西至廣寕城守界九十里南至蓋平城

  守界六十里北至廣寕城守界七十里東南至岫巖城守界一百里西南至海一百里東北至遼陽

  城守界八十里西北至廣寕城守界七十里明置驛於此 本朝初設章京駐防康熙二十一年

  廵檢司乾隆十三年増設四品協領熊岳城在蓋平縣西南六十里城周三里有竒南北二