Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/119

此页尚未校对


 原縣南八里頭臺子東又三山橋在縣南三十里馬鬉河橋在開原縣西三十里又亮

 子河橋在縣西五十里范河橋在鐵嶺縣西南范河南一里柴河橋在鐵嶺縣

 北三真武橋在復州東門外又北清渡橋在州西南六十里遼河渡在承德縣

 西一百里又縣南十里有渾河渡又承德鐵嶺交界處有十方寺渡遼陽有太子河渡三坌河渡開

 原有扣河渡清河渡鐵嶺有麒麟渡范河滻皆額設水師船隻

 ︹陵墓︺

 ︹本朝︺克勤郡王岳託墓在 盛京城南五里白塔之西乾隆八年四十三年四十

 八年嘉慶十年二十三年俱有 御製酹克勤郡王園寝詩 額 亦都墓在承德縣

 東十五里康𤋮三十七年  聖祖仁皇帝東巡親臨揚古利費英東額亦都墓  賜奠乾

 隆八年有  御製酹功臣額亦都墓詩四十三年有  御製賜奠額亦都墓詩四十八年