Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/123

此页尚未校对


   太宗文皇帝所御弧矢詩十九年有御製實勝寺詩四十三年四十八年俱有

  御製恭瞻  太祖高皇帝甲胄作歌恭瞻 太宗文皇帝所御弓矢詩實勝寺詩嘉慶十

  年二十三年俱有  御製實勝寺詩恭瞻 太祖高皇帝甲胄恭瞻  太宗文皇帝

  所御弓矢詩中有嗎哈噶喇樓天聰九年元裔察哈爾林丹汗之母以白駝載瑪哈噶喇佛金像並

  金字喇嘛經傳國璽至此駝臥不起遂建此樓雍正四年奉  㫖重修萬夀寺

  攘門外 本朝康熙五十二年  勅建藏經樓有  御書額曰遼海慈雲大法寺

  在 盛京福勝門外一名八王寺法輪寺在地載門外 本朝乾隆八年  御書額

  曰金鏡周圓四十三年有  御製題法輪寺詩四十八年有  御製法輪寺詩嘉慶十年

  有  御製𭔃題法輪寺詩二十三年有 御製法輪寺恭依  皇考元韻詩又廣慈

  寺在德盛門外  御書額曰心空彼岸延夀寺在外攘門外  御書額曰金粟祥光永光