Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/124

此页尚未校对


  寺在撫近門外  御書額曰慈育羣靈均於乾隆八年奉  頒四寺用喇嘛相地術毎寺

  建白塔一座云當一統相傳爲異並國初  勅建有大學士剛林碑 太 平寺

  載門外 本朝乾隆十九年  御書額曰福田無量又後閣有  御書額曰甘露香林嘉

  慶二十三年有 御製太平寺詩 崇 夀寺在地載門外唐建本朝康熙三年修内

  有塔一座明萬厯中重修碑記稱此墖創於唐舍利寺在 盛京城西一名囘龍寺 本朝

  崇德六年  勅建有塔名舍利塔長寕寺在 盛京西北五里 本朝初爲 御花

  園崸治十三年  勅賜爲寺乾隆八年 御製長寕寺詩十九年  御書額曰一

  心爲宗有  御製長寕寺恭瞻  太宗文皇帝所貽冠服詩四十三年四十八年有

  御製長寕寺詩長寕寺恭瞻  太宗文皇帝所御冠服詩嘉慶十年二十三年俱有

  御製長寕寺恭瞻  太宗文皇帝所御冠服恭依  皇考元韻詩東 㑹寺