Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/125

此页尚未校对


 陽州東門外今廢又西㑹寺在州西門外南㑹寺在州南五里今改為山川壇中㑹寺在千山上祖

 越寺南十里棲雲寺在遼陽州東三十里明永樂成化年間曡次修葺 本朝崇德六年

   勅修雍正四年重修蓮花寺在遼陽州南三里 本朝天聰四年  勅建順

 治十五年修乾隆二十一年四十三年重修龍泉寺在遼陽州南六十五里千山上山顛

 有泉多竒秀可觀方丈前有大石如屏松迸生石罅中偃覆其上名松石屏 本朝崇徳五年今僧

 人住持給衣糧又大安寺在龍泉寺南九里祖越寺在龍泉寺東香巖寺在龍泉寺南有仙人臺康

 熙二十一年有御製龍泉寺祖越寺詩廣祐寺在遼陽州西門外有白塔俗呼白塔

 寺 本朝天聰九年  勅修康熙二十一年四月  駕幸寺  賜袈裟有  御

 製廣祐寺詩寺周可二三里門對千山亦州之勝也慈航寺在遼陽州太子河北 本朝天

 聰十年征高麗 駐蹕於此 石 塔寺在開原縣城西南隅内有塔高二百餘丈十二