Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/126

此页尚未校对


 層相傳金宣徽宏理大師葬此又觀音堂在縣東南隅有  御題清濟慈航扁額圓通

 寺在鐵嶺縣城西北隅明天順萬厯間碑二 本崇德八年  勅賜銀五十兩寺有浮圖

 高十二級相傳有老鸛棲止其上則有科甲之應景祐宫舊在 盛京城内大清門東今

 移撫近門外 本朝崇德六年  勅選道士住持七年給人役園地道士給衣糧順治九年

 十四年増道士置鐘磬立碑康熙十年  駕幸廟中  賜銀十兩二十一年重  幸

   御書昭格二字懸之大殿  賜名景祐宫乾隆八年有  御製謁景祐宫詩四十

 三年有  御製景祐宫瞻拜六韻詩四十八年有  御製題景祐宫景祐宫瞻禮曡戊戌

 舊作韻詩嘉慶十年二十三年有  御製景祐宫瞻禮詩正殿有乾隆四十三年  御書

 玉虛真宰扁額