Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/39

此页尚未校对


 勝蹟沙河發源於此 本朝康熙二十一年 御製千山詩乾隆八年有  御製望千

 山詩十九年有  御製欲遊千山復不果詩四十三年有  御製𭔃題千山詩通 明

 山在遼陽州南界山多洞穴俗名窟籠山八谷寨山在遼陽州南界首山

 陽州西南十五里連海城縣界一名手山又名駐蹕山魏志景初二年司馬懿征公孫淵軍至遼東

 八月丙寅夜大流星長數十丈從首山東北墜襄平城東南遼史地理志遼陽府有駐蹕山唐太宗

 征高麗駐蹕其嶺數日勒石紀功焉俗稱手山山巔平石之上有掌指之狀泉岀其中取之不竭

 按舊唐書貞觀十九年太宗親征高麗破遼東城降白崖進攻安市城高麗傉薩高延壽高惠真率

 衆十五萬來援太宗自山而下引軍臨之賊大潰延壽惠真皆降因名所幸山為駐蹕山命中書侍

 郎許敬宗為文勒石以紀其功是駐蹕山在安市不當近傍遼城遼史所言與唐書不合方輿紀要

 謂蓋州衛東分水嶺諸山卽唐太宗駐蹕處也麥山在遼陽州西南二十五里又有小陵㟳山