Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/70

此页尚未校对


 州南山中西流經懿路城南流入遼河金志挹婁縣有清河國名扣必刺卽此 謹按  實錄

 天命五年秋八月  太祖高皇帝統師征明由懿路蒲河二路進收軍駐營偵卒馳告曰明瀋

 陽兵出城來越我偵探地  太祖高皇帝方坐起曰急擊之俾奔囘埧擁於門可乘勝克也遂

 上馬引兵迎擊時明總兵賀世賢副將鮑承先總兵李秉誠副將趙率教各率兵出瀋陽城駐二十

 里外見我兵至俱退  太祖高皇帝諭貝子莽古爾㤗曰汝追之莽古爾泰率䕶軍百人追擊

 李秉誠趙率教兵過瀋陽城東抵渾河又令左翼一旗兵追擊賀世賢鮑承先兵抵瀋陽北

 門斬百餘級時  太宗文皇帝為四貝勒欲追擊大貝勒代善及達爾漢侍衛扈爾漢勸止之

 於是以所俘𫉬按功分給軍土乃還柴河在鐵嶺縣北二里金史地理志銅山縣南新興縣北

 有柴河方輿紀要源出鐵嶺衛東松山之西㑹諸水入遼河通志源出縣東南分水嶺西北流至背

 隂汀山北折而西至席家莊入遼河又有老古洞河在縣東一百二十五里源出哈什瑪嶺西北流