Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/81

此页尚未校对


   陽故城疑唐中葉安東府廢後渤海置城於此謂之遼陽事或有之然考遼紀太祖二年幸遼東神

   册三年幸遼陽故城四年建東平郡天顯元年攻拔渤海扶餘城進圍輝罕城降大諲譔置東丹

   國太宗三年遷東丹國民於東平郡是渤海未平之先遼陽之地早入契丹初名遼東復名遼陽或

   即遼時命名非由渤海也遼志不考地理遂謂東京即平壤城亦即輝罕州又即中京顯德府以相

   去各千餘里之地合而為一誤甚 輝罕舊作忽汗今改正西安平故城在遼陽州

   城東漢置縣屬遼東郡後漢因之吳志孫權遣謝宏陸恂拜句麗王宫為單于恂等到安平口即安

   平縣海口也晉咸康七年石虎將王華帥舟師自海道襲燕安平破之亦即此後入高麗為泊汋城

   唐書地理志安東府南至鴨緑江北泊汋城七百里故安平縣也居就故城在遼陽州

   西南漢置縣屬遼東郡後漢省晉復置屬遼東國咸和九年慕容皝擊其弟仁於遼東克襄平居就

   及新昌皆降於皝襄平故城在遼陽川北漢置縣為遼東郡治高帝八年封紀通為侯