Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/12

此页尚未校对


  其憂數年而卒︹晉︺李宣伯信子既㓜孤母又改行有識之後降食哀戚亦以喪禮自居又

  以祖不知存亡設木主以事之由是以孝聞知度沈䆳言必有則舉孝亷遷吏部郎銓綜廉平累遷

  御史中丞恭恪直䋲百官憚之厯河南尹封廣陸伯泰始初進爵為侯遷吏部尚書僕射尋轉太子

  少傅詔以宣伯宗允高亮有匪躬之節使領司隷校尉拜侍中加特進遷尚書令雖厯職内外而家

  至貧儉兒病無以市藥帝聞之賜錢十萬後為司徒太康三年卒諡曰成公孫永襄平人少

  而好學恬虛隱於平郭南山不娶妻妾非身所墾植則不衣食之吟咏巖間欣然自得年九十餘操

  尚不𧇊慕容暐徵至鄴及見暐不拜王公巳下造之皆不與言雖經隆冬盛暑端然自若一歲餘詐

  狂暐送歸平郭苻堅又將備禮徴之難其年𦒿路遠遣使致問未至而卒堅深悼之諡曰崇虛先生

  ︹南北朝︺︹魏︺安同遼東人其先祖曰世高漢時以安息王侍子入洛厯魏至晉避亂遼

  東遂家焉同性端嚴明恵道武時以功賜爵北新侯明元即位詔持節巡察并定二州郡國肅然太