Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/27

此页尚未校对


  閭山蓋州明安人明昌二年進士累官沁南軍節度使入為工部尚書尋改知鳳翔復移平涼

  屢敗宋兵召為吏部尚書廷議選户部官多舉聚斂苛刻以應詔閭山曰民勞至矣復用此輩將何

  以堪識者稱之温特赫達蓋州按春明安人性敦厚寡言笑初舉進士廷試搜閲官易達

  藐小謂之曰汝欲求作官耶達曰取人以才學不以年貌衆皆異之明昌五年中第遷監察御史轉

  太常少卿攝侍御史上疏言遼東興王之地當專守以繫一方之心又言宰相繫天下輕重不宜權

  攝宰相高琪高汝礪惡其言俄充陜州行樞密院參議官仕終集慶軍節度使 温特赫舊作温迪

  罕今改正李英遼陽人明昌五年進士調通遠令遷監察御史右副元帥高琪辟為經厯官乃

  上書高琪曰中都之有居庸猶秦之崤函蜀之劍閣也邇者撤居庸兵我𫝑遂去今土豪守之朝廷

  當遣官節制琪奏其書即除工部員外郎充宣差都提控居庸等關隘悉隷焉召還遷翰林侍制因

  獻十䇿頗施行之為御史中丞督糧運救中都與元兵戰敗死之烏庫哩仲温