Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/31

此页尚未校对


  作庫烈兒推勒博奇爾舊作脫羅畢察兒今並改正高宣遼陽人太宗元年詔宣為元帥從睿

  宗攻大名宣進曰奉命出師伐罪弔民願勿嗜殺人以稱上意睿宗召元帥綽諾諭之下令軍中如

  宣言及城破兵不血刃民心悦服四年從破金兵三峯山降宣者三千餘户籍以獻以宣為鷹坊都

  總管賜金符仍令子孫世其職卒封營國公諡簡僖 綽諾舊作术乃今改正高天錫

  事世祖潛邸甚見親幸中統二年授父官為鷹坊都總管尋改燕京諸路總管按察副使天錫語丞

  相博囉左丞張文謙曰農桑者衣食之本不務本則衣食不足教化不興古之王政莫先於此願留

  意焉丞相以聞帝悅命立司農司以天錫為中都山北道巡行勸農使尋遷司農少卿進兵部尚書

  卒諡莊懿封營國公子諒官至兵部尚書亦封營國公諡宣靖 博囉舊作索羅今改正耶律

  有尚遼東丹王十世孫祖父官東平因家焉有尚篤志好學受業許衡𮟏于性理而尤以誠為

  至元十年衡還鄉里朝廷乃以有尚為助敎嗣領其學亊久之出知薊州以寛簡得民召為詹亊