Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/36

此页尚未校对


 鎮不上首功一意練步騎廣儲蓄繕治關隘亭障寇為遠徙居數年引疾歸起故官撫河南尋召為

 兵部右侍郎奉詔總理邊關阨隘奏上經畧潮河川居庸關諸處亊宜帝才鏓甚即命為兵部尚書

 鏓以老辭帝怒削其籍時嚴嵩當國而鏓本由徐階薦天下推為長者惜其去不以罪久之乃卒隆

 慶元年復官閻懋官定遼右衞人嘉靖中為中路遊撃三十五年達喇蘇以卜餘萬𮪍入

 廣寕總兵殷尚質急率懋官禦之塔兒山敵先突懋官營不為動乃驰攻尚質懋官馳救遂戰死初

 懋官父振先為叅將陣亡懋官繼之世濟忠義事聞贈都督同知廕子立祠 達喇蘇舊作打乘孫

 今改應時盛遼陽人起自小校立功至山西副總兵為巡撫蔡懋德所信任賊李自成

 來攻城城破懋德欲自刎為其下所救時盛呼曰出西門懋徳不行時盛曰公不負國家時盛安敢

 負公懋徳遂就縊時盛俟其既絶再拜訖抽弓絃自絞死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

 趙允植遼陽人仕盧龍敎諭品行端方勤於訓士崇禎庚午 大兵破盧龍允植與妻欽氏