Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/37

此页尚未校对


 並殉難其女亦殉難死高應詔遼東人以指揮同知分防水冶鎮流賊東下應詔率兵連

 戰破之賊大舉入寇復拒之於倪村孤軍援絶遂戰死水冶卒全賊退民求得其屍瘞鎮之東源

 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍王世泰遼東人崇禎時知内邱縣流寇掠西山與

 其弟禦之戰死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍吳 良能蓋州人崇禎時知滕縣十

 五年城破良能拜辭其母單騎犯陣死本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈 何 可綱

 遼東人天啟中為守備典袁崇煥寕遠道中軍亷勇善撫士卒以功累遷署寕遠副將事崇禎初崇

 煥再岀鎮仍以可綱為中軍加都督僉事進右都督三年永平灤州失守可綱連戰有斬𫉬尋復永

 平加太子太保已而錦州被圍督諸将赴救立功郵馬山復進秩與祖大夀監䕶築城大淩河工甫

 竣 大兵十萬攻之可綱堅守不下糧絶援盡諸將皆欲降不從大夀令二人掖出城外殺之可綱

 顏色不變亦不出一言含笑而死 本乾隆四十一年  賜諡忠節黃龍遼東人初