Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/38

此页尚未校对


  以小校從復錦州累官至參將崇禎初從復灤州功第一遷副總兵登萊巡撫請龍鎮東江充總兵

  官從之龍抵皮島部將反陷登州龍急遣將撫定諸島誅叛黨焚賊舟擊走賊高成友移駐旅順大

  治兵賊拘龍母及妻子以脅之龍不顧勒兵攻賊斬賊魁十六人奪還婦女無算明年 大兵攻之

  龍被圍力盡自刎死贈左都督賜祠曰顯忠 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈李輔

  明遼東人累官副總兵崇禎八年從祖寛南伐屢敗賊衆明年追破之於滁州加都督僉事擢山

  西總兵官𬒳劾罷復官十六年 大兵攻寕遠輔明力戰殁於陣贈右都督賜祭葬列壇前屯祀之

  本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍祖寛遼東人少從軍有功累官寕遠參將勇敢善戰

  部卒多塞外降人所向克捷崇禎五年叛將李九成圍萊州詔發關外兵討之寛爲前鋒率五百騎

  遇賊兵於沙河寛殊死戰賊退走解萊州圍進都督僉事八年爲總兵官討流賊挫張獻忠於焦村

  復遇汝州賊擊敗之伏屍二十餘里李自成圍滁州寛率軍至大敗之十二年被逮棄市寛敢戰有