Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/70

此页尚未校对


 附哈達  命往討之盡誅其父子葉赫九國合兵來侵額亦都以百騎挑戰𡚒撃敗之九國盡

 潰訥殷者九國之一也旣敗歸復聚七寨據佛多和山額亦都攻下之丁未年從征東海窩集部有

 功庚戌年招撫那木都魯等四路乘勝取雅蘭路俘𫉬萬餘辛亥年偕額駙何和里征呼爾哈路圍

 扎庫塔城克之天命四年進師界藩大破明兵於吉林崖薩爾滸山又破明總兵馬林劉綎兵俱為

 前鋒首先陷陣額亦都自弱冠從征厯數十年攻城戰野未嘗挫(⿰血刄)前後所得賞賚無𥮅悉分與有

 功士卒不以自私  太祖高皇帝初妻以宗女後以和碩公主降焉積功封一等子卒

 太祖髙皇帝親臨其喪崇德元年追封宏毅公配享  太廟子敖德遏必隆並為名臣順治十

 二年晉世爵二等公康熙三十七年  聖祖仁皇帝東巡  親酹其墓雍正十年加封號

 曰果毅乾隆八年十九年四十三年四十八年 高宗純皇帝巡幸 盛京俱  親酹其

 墓有  御製賜奠詩嘉慶十年二十三年 仁宗睿皇帝巡幸 盛京俱  親酹其