Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/88

此页尚未校对


 罕滿洲正黄旗人姓納喇父雅琥有功官佐領列理亊十大臣滿達爾罕屢從征討招降呼爾哈

 天聰五年使朝鮮八年從征大同以㓛授騎都尉世職擢禮部承政崇德二年從攻皮島有功

  賜裘馬銀幣在禮部任職六年恪恭匪懈累晉世職至二等輕車都尉卒諡敬敏弟瑪福塔初

 任佐領後擢户部承政與兄满達爾罕分掌户禮二部人以為榮景固勒岱满洲正白

 旗人世居扎庫塔以地為姓 國初來歸授佐領屢從征有功天聰八年奉  命再征東海瓦

 爾喀部收𫉬丁荘馬牛甚多以功晉至三等男卒順治十二年追諡忠直齊爾格申滿

 鑲白旗人姓寕古塔初任佐領明人攻耀州率所部往援敗之淤泥河明錦州兵來犯引軍迎敵面

 被創戰益力天聰六年鎮守蓋州多俘𫉬崇德元年從征大同再敗明兵以功累晉至三等男卒

  賜祭葬弟多尼喀以勇稱亦著有戰功勞薩滿洲鑲紅旗人姓瓜爾佳屢從征敗明兵

 於德勝門外天聰八年奉  命率兵沿彰武臺河駐劄保守外藩䝉古並扼敵兵數年敵不敢