Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/122

此页尚未校对


  元將穆呼哩鎮北京大定府降將張致據錦州以叛穆呼哩以致地險兵精欲設奇取之遣兵急攻

  溜石山堡而使别將屯永徳西十里致馳救溜石永徳軍遣騎斷其歸路穆呼哩馳至神水與致遇

  永德軍亦至致敗走錦州遂下興城舊縣在寕遠州南遼聖宗置嚴州保肅軍治興城縣

  屬錦州金皇統三年州廢以縣屬興中府元省全遼志興城縣在寕遠城南四十里海中覺華島通

  志在今州南十五里桃花島上故址猶存 按遼志謂本漢海陽縣地今考漢海陽唐為馬城縣遼

  改置望都縣在今直隸永平府界遼志誤海濱舊縣在寕遠州西南前屯衞城西本慕容

  皝所置集寕縣地遼聖宗置隰州平海軍又置海濱縣為州治屬來州金初封遼主天祚為海濱侯

  皇統三年州廢以縣屬瑞州元省明初置山海關東遞運所明統志海濱廢縣在廣寕前屯衞西八

  歸義舊縣在廣寕縣東北遼置屬顯州金省宏政舊縣今義州治遼興

  宗以定州俘户置宜州崇義軍世宗置宏政縣為州治在今州東北二十五里金改名義州移今治