Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/143

此页尚未校对


 千餘人又分兵至中前所明總兵黄色棄城遁遂拔中前所俘千餘人沙河所城

 遠州西南一百里城周一里二百二十六步南一門今圮 本朝乾隆四十三年有  御製仍

 駐沙河所詩中前所城在寕遠州西南一百六十五里宣德三年置前屯衞中前千

 户所於此 本朝康熙二十九年設佐領驍騎校駐防乾隆四十三年修又有中右所城在州西南

 三十里周三里亦明宣德三年置今廢 本朝乾隆十九年有  御製過中前衛詩四十八年

 有  御製過中後所中前所詩嘉慶十年二十三年有  御製過中前所中後所詩

 橋場巡司在錦縣西南五十里有城周一里為控扼海口之地 本朝雍正元年設巡檢

 松山堡在錦縣南十八里明宣徳三年置中屯千户所屬廣寕中屯衛城周三里有奇

  本朝崇德六年大軍圍松山克捷於此詳見前松山注下又杏山堡在縣西南三十里周二里餘

 塔山堡在錦縣西南六十里明宣德三年置寕遠中左千户所於此城周三里餘 本朝崇