Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/113

此页尚未校对


  原作玉昔帖木兒哈丹托壘原作哈丹秃魯干今並改正寕江州舊城在吉林城北境

  混同江 東岸遼清寕中置亦曰混同軍領混同縣金廢 按遼金二史金太祖起兵先攻寕江州遼

  守將耶律烏納戰敗棄城渡混同江而西是州在江以東矣高士奇扈從錄云大烏拉去船廠八十

  餘里即遼之 寕江州也又金太祖攻寕江州師次寥晦 城又得勝陀金太祖誓師處㑹 寕舊

  城在寕古塔城 西南金史地理志上京路即海古勒之地金之 舊土也國初稱為内地天眷元年

  號上京海陵貞元二年遷都於燕削上京之號止稱㑹寕府大定十三年復為上京㑹寕府初為㑹

  寕州太宗以建都升為府治會寕縣東至呼爾哈六百三十里西至肇州五百五十里北至扶餘路

  七百里東南至率賓路一千六百里至海蘭路一千八百里高士奇扈從錄沙林東南十五里曰火

  茸城金之上京㑹寕府 也廣四十餘里中閒禁城可里餘三殿基址皆在 碎碧瓦碁布其上禁城外

  有大石佛高可三大 許蓮花承之前有石塔向東小欹出大城而西則 芰荷彌渚逶迤茫渺莫窮其