Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/162

此页尚未校对


 ︹津梁︺遵法橋在吉林城内將軍署之南又板橋在城小東門外珠嚕多觀河

  橋在吉林城東二百九十里現今坍廢石甸子橋在寕古塔城西一百餘里黑石甸子

  石空松花江渡在吉林城東南康熙三十三年設烏拉渡在吉林城西康

  熙十一年設嫩江渡在吉林城西北康熙三十三年設阿勒楚喀渡

  勒楚喀城東北雍正二年自松花江移設以上諸渡俱額設水手船隻皆水師營管轄又西南至開

  原交界處有葉河渡隸開原驛丞管轄又佛斯亨妙嘎善渡口二處乾隆二十五年

 ︹陵墓︺︹金︺輝陵 永陵 定陵 喬陵通志皆金先世尊為陵者在寕

  古塔完顏希尹墓通志金章宗時以其始造國書立廟上京𡻕祀之墓在寕古塔

  羅索墓在吉林城西二百里博屯山有金源郡王廟殘碑彷佛可辨 羅索舊作婁室

  海古勒城古冢通志在寕古塔境内本金上京地 國初其冢忽陷地宫中多