Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/56

此页尚未校对


  實為億萬世  發祥重地乾隆十九年 高宗純皇帝東巡駐蹕於此有  御製車

  駕至吉林得七言排律十二韻  駐蹕吉林將軍署吉林覽古雜詠詩並  賜天江鎖鑰

  扁額吉林原名船廠 鄂多理改見前

 ︹學校︺吉林學乾隆七年建入學額數四名嘉慶五年吉林增設滿合二號五六人酌進一名

  未經定額又吉林有左右翼官學於康熙三十二年建寕古塔白都訥三姓均有左右翼官學於雍

  正年閒建又𮐃古八旗打牲烏拉鄂摩和索羅琿春阿勒楚喀拉林均有官學

 ︹户口︺原額人丁十三萬一千九百二十七今滋生男婦大小共五十六萬六千五百七十四名口計

  十一萬一千八百四十七户

 ︹田賦︺吉林官莊五十處壯丁三百四十六名原壯丁五百名交糧一萬五干石嘉慶二十一年奏准

  現丁三百四十六名承種地一萬五千二百四十八晌三畝𡻕交糧一萬一千一百九十七石四斗