Page:Sibu Congkan Xubian121-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-023.djvu/24

此页尚未校对


  曰不設此科安得此人承安五年拜平章政事淑妃李氏擅寵兄弟恣橫鎰因變異上疏皆切時弊

  大安初拜尚書右丞相呼少呼難作意在不測以鎰人望詣問之鎰決策立宣宗進拜左丞相封廣

  平郡王鎰明敏方正學阿該貫一時名士皆出其門多至卿相嘗歎文士委頓雖巧拙不同要以仁

  義道德為本乃著學之急道之要二篇有宏道集六卷 圖克坦明安改俱見前安春舊作按出蘇

  蘇保子舊作速遂保子呼沙呼舊作胡沙虎今並改正特嘉烏新上京人明昌五年策

  論進士第元光初為户部尚書尋拜參知政事宣宗論近臣曰烏新資稟純質事可倚任且其性孝

  今相之國家必有望汝輩當效之正大初拜尚書右丞哀宗欲修宫室烏新極諫以臥薪嘗膽為言

  上悚然又言薩哈連姦諛在天子左右非社稷福上悟出為中京留守時論快之五年致仕居汴中

  崔立之變明日召家人付以後事望雎陽慟𡘜以弦自縊死 特嘉薩哈連改俱見前烏新舊作

  尉忻今改正納塔謀嘉上京路雅逹拉明安人貞祐初累遷翰林待制中都危急宣宗