Page:Sibu Congkan Xubian121-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-023.djvu/25

此页尚未校对


   議遷都謀嘉曰不可河南地狹工薄他日宋夏交侵河北非吾有矣當選諸王分鎭遼東河南中都

   不可去也不聽興定元年遷河南統軍使上書諫伐宋終翰林侍讀學士 納塔舊作納坦雅達

   舊作雅塔懶今並改正明安改見前布薩揆本名臨喜左丞相忠之子以戰功遷西北路

   副招討升西南路招討累拜平章政事封濟國公泰和六年宋人來侵揆為右副元帥遣將禦之敵

   悉遁岀境復詔揆總大軍南伐江表震恐次下蔡遇疾卒諡武肅揆體剛内和與物無忤臨民有惠

   政為將軍門鎭靜賞罰必行所至因糧於敵無饋運之勞未嘗輕士卒而與之同甘苦人亦樂為用

   南征北伐為一代名將 布薩揆改見前珊延宗室子為符寶祇侯赫舍哩執中作亂入自通

   元門是日變起倉粹中外不知所為珊延與 衞長完顏實古納往天王寺召大漢軍五百人赴難

   與執中鄲於東華門外執中揚言曰大漢軍反矣殺一人者賞銀一錠執中兵衆大漢軍少二人不

   勝而死詔贈珊延宣武將軍完顏實古納鎭國上將軍 珊延舊作鄯陽今改正實古納赫舍哩改