Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/110

此页尚未校对


大清一統志

 江寕府江蘇省治在蘇州府西北四百五十里東西距三百四十里南北距三百八十里東至鎮

  江府丹陽縣界一百六十里西至安徽和州界一百八十里南至安徽寕國府宣城縣界二百四十

  里北至安徽泗州天長縣界一百四十里東南至鎮江府溧陽縣界一百九十里西南至安徽太平

  府當塗縣界一百三十五里東北渡江至揚州府儀徵縣界一百三十五里西北渡江至安徽滁州

  界一百四十里自府治至京師二千四百四十五里

︹分野︺天文斗牛女分野星紀之次

︹建置沿革︺禹貢揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州之域春秋吳地戰國屬越後屬

 楚置金陵邑秦改曰秣陵屬鄣郡漢為丹陽郡地

  北境為臨淮郡地後漢因之北境堂邑改屬廣陵建安十六年孫權