Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/117

此页尚未校对


  至道二年改屬真州元因之明洪武三年屬揚州府二十一年改屬應天府 本朝屬江寕府

  淳縣在府東南二百四十里東西距一百里南北距七十里東至鎮江府溧陽縣界七十里西

  至安徽太平府當𡍼縣界三十里南至安徽寕國府宣城縣界四十里北至溧水縣界三十里東南

  至安徽廣德州建平縣治一百里西南至宣城縣治百二十里東北至溧水縣界三十里西北至當

  塗縣界二十五里漢溧陽縣地隋為溧水縣地宋置高淳鎮明宏治四年分置高淳縣屬應天府

  本朝屬江寕府

 ︹形勢︺鍾山龍盤石頭虎踞晉書王導傳長江天塹險過湯

  池南唐東以赤山為成臯南以長淮為伊洛北以

  鍾山為曲阜西以大江為黄河藝文類聚控制長江呼

  吸千里足以虎視呉楚應接梁宋宋胡安國集控引二