Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/120

此页尚未校对


  元縣同入學額數二十五名句容縣學在縣治南明𥘉因宋故址建 本朝順治十年

  雍正四年乾隆六十年重修入學額數二十五名溧水縣學在縣大西門内明嘉靖三

  十九年即朝元觀基址建 本朝順治十三年修乾隆四十年重修入學額數二十名江浦

  縣學在縣治東明洪武九年剏建於浦子口城二十五年移今所 本朝康熙元年修二十三

  雍正四年重修入學額數十六名六合縣學在縣治西明洪武五年建 本朝康熙三

  十四年移建於小東門外五十二年修雍正四年乾隆三十八年嘉慶十二年重修入學額數十六

  高淳縣學在縣治東明宏治六年建 本朝康熙三十八年修五十八年乾隆十五

  年四十三年嘉慶四年重修入學額數二十名文昌書院在江寕府學成賢街明國子監

   文昌閣萬厯閒建 本朝順治十七年修額曰文昌書院明道書院在府城南鎮淮

  橋東北明嘉靖初建尊經書院在府治縣學内本尊經閣地明貯經籍及二十一史板