Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/142

此页尚未校对


  東南四十里郭璞江賦鼔洪濤於赤岸寰宇記引南衮州記云瓜步山東五里有赤岸南臨江中輿

  地紀勝其山巖與江岸數里土色皆赤舊志亦名紅山石帆山在六合縣東南四十里宋

  鮑照常過小帆山出佛洞傍有石帆因為之銘輿地紀勝謂之石帆堆又曰出佛洞在小帆山北寰

  宇記即小石山也舊志在瓜歩山東矗起江中形若張帆通體皆石無草木山之東即黄天蕩

  口山在六合縣南十八里臨滁水相對者為城子山在縣西南二十五里晉王山

  合縣南六十里通志舊有晉王城相傳即隋伐陳時晉王廣所築桃葉山隋開皇九年伐

  陳晉王廣屯軍於此輿地紀勝在縣南六十五里府志亦謂之晉王山六合山在六合縣

  西南接江浦縣界寰宇記六合縣因六合山為名開皇三年於此山置六合鎮輿地紀勝即定山

  也有寒山獅子石人雙雞芙蓉妙高六峯相接謂之六合山又有虎跑珍珠白鼉三泉府志在六合

  縣西南六十里山有六峯五峯在縣境惟獅子峯入江浦界中舊志獅子峯在江浦縣東北二十五