Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/147

此页尚未校对


   爲疑城自石頭至於江乘垣以木植衣以葦蓆加彩飾焉一夕而成南史宋紀元嘉二十七年魏太

   武率衆至瓜步聲欲渡江都下戒嚴緣江六七百里舳艫相接寰宇記始吳臨江建國謂得天險之

   固東晉遂定都焉今從江寕縣西百二十里承當塗縣分鮆浦上田為界紆迴屈曲二百九十三里

   與和州烏江及揚州六合並分中流為界建康志大江隸府界者百二十里西至和州烏江縣四十

   里以鰻鯬洲為界北至真州六合縣界四十里以瓜步中流為界東北至揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)子縣界七十里以下蜀

   鎮中流為界通鑑注江水東流自武昌以下漸漸向北至江寕江流愈北蓋建康當下流都㑹望潯

   陽武昌皆直南望厯陽壽陽皆直西故建康謂厯陽皖城以西皆曰江西而江西亦謂建康為江東

   建康謂姑孰為南京京口為北府皆地勢然也府志今府境之江南岸上自慈姥浦下至下蜀港二

   百里而遥北岸上自浮沙口下至東溝不及二百里一名揚子江又名宣化江江流南北遷徙今昔

   迥殊異時江泊石頭後漸徙而北今又漸南自慈姥浦而東下為鐮刀灣又東為烈山港有磯名亂