Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/32

此頁尚未校對


  海阜同知慶六年設海安同知慶六年設淮河北岸

  通判嘉慶十六年設山盱河務通判駐山陽縣周家橋軍捕通

  判駐淮安府桃源安清中河通判駐清江浦桃源南岸通

  判乾隆五十四年鎮江水利通判設高堰河務通判駐清江浦府學

  教授 訓導 經厯舊有照磨乾隆十八年裁檢校 稅課

  局大使舊有倉大使乾隆二十九年裁知縣六員山陽阜寕鹽城清河安東

  縣丞十員鹽城安東桃源俱駐縣城山陽二一駐縣城一駐裏河阜寕二一駐

  縣城一駐北岸清河三一駐縣城二分駐裏河外河縣學教諭五員山陽鹽城

  清河安東桃源訓導五員山陽阜寕清河安東桃源主簿十二員

  屬四裏河外河高家堰高良澗阜寕屬北岸清河屬三中河外河裏河安東屬管河桃原屬三