Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/48

此页尚未校对


   志在城東十里南唐天祚三年以步騎八萬講武於銅橋即此舊志在上方橋東高橋

   元縣東梁末徐嗣徽自丹陽至姑孰陳霸先遣侯安都拒之於此建康志在縣東十五里土橋

   建康志在上元縣東十五里接句容縣界上方橋在上元縣東南明統志在正陽門外通志

   人有通濟橋在通濟門外中和橋在通濟東南與上方皆跨濠水葛橋在上元縣東南宋元

   徽中李安民破建平王景素於此建康志在上元縣崇禮郷方山東南羅落橋在上元縣

   東北晉元興末劉𥙿討桓元自江乘進至此斬元將皇甫敷梁敬帝初陳霸先自京口襲王僧辯於

   石頭侠侯安都等帥水軍前發霸先帥馬步自江乘羅落橋㑹之建康志石步橋在縣東北四十五

   里即古羅落橋也下有羅落浦北入大江方輿紀要在府東北四十里地名石安鎭亦名石步橋

   重譯橋在江寕縣南明統志在長安橋東稍南即古烏衣巷聚寶橋在江寕縣西南

   明統志有長安橋即古長干橋楊吳城金陵鑿濠引秦淮水遶城置此橋跨之又有賽工橋在縣南