Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/60

此页尚未校对


 ︹祠廟︺忠節祠一在府學内祀明周是修一在桃葉渡祀黃觀景都憲祠在正學廟

  左祀明都御史景清表忠祠通志在府城全節坊明萬厯三年詔祀建文死難諸臣方孝孺

  陳迪齊泰鉉程明道祠在上元縣治東宋淳熙三年劉垬建以祀明道程子朱子

  一拂清忠祠在上元縣西近清涼寺宋建祀鄭俠汪公祠在上元縣治城

  西祀明汪偉 本朝順治八年建   賜諡文毅廉 直在上元縣富民坊西祀明正德

  中工部主事何遵范忠宣祠在江寕縣舊轉運司西㕔宋嘉定八年眞德秀建祀范純

  二賢祠在江寕縣西鳳凰臺旁祀晉阮籍唐李白通志 本朝雍正初建專祀李白後

  於臺址掘得斷碑有晉賢阮步兵墓六字因合祀籍於此 按周亮工募贖鳯凰臺疏云萬厯壬辰

  李公昭於鳳凰臺旁掘得石碑牛段曰籍之墓又得半段曰晉賢阮始知此地為籍墓則通志說不

  足據表忠祠在涷水縣北門外明嘉靖四年建中山書院祀齊泰萬厯初詔更名表忠