Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/63

此页尚未校对


 之十二世祖檜唐同光中避亂自闕里遷浙之平陽傳十一世孫潼孫宋德祐末居建康闕里志潼

 孫生四子長文昇季文昱文昱又白溧陽徙高淳遂世家焉 本朝康熙六年建廟

 ︹寺觀︺翼善寺通志在府東南相傳晉謝安與張元圍碁處梁資福院宋元改淨名寺明正統

 閒改翼善寺明統志在東山之側香林寺在上元縣太平門内舊名興善寺明建 本朝

 康熙三十八年  聖祖仁皇帝南巡改為香林寺  賜御書扁額湘  宫寺

 元縣東青谿北宋明帝初為湘東王及即位以舊地建寺備極土木之勝齊永元初始安王遙光舉

 兵東府詔蕭坦之討之坦之屯湘宫寺慈應寺在上元縣東三十二里為寳華山往來下

 院舊名排頭菴 本朝康熙六年建乾隆十六年  御書慈雲普應扁額及對聯慧居

 寺在上元縣東六十里句容縣界舊名興化隆昌寺明建 本朝康熙四十二年  聖祖仁

 皇帝南巡  敕改今名四十六年  駕臨幸  賜御書扁額雍正十二年