Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/66

此页尚未校对


 草堂寺在上元縣鍾山下梁周容所立通志在慈仁鄉明初徙此耆闍寺

 元縣東北雞鳴山西耆一作祇隋賀若弻自京口趨建康陳後主令樊毅屯祗闍寺棲霞寺

 在上元縣東北攝山即宋明僧紹故宅莊嚴寺在江寕縣梁太清三年百濟入貢見城闕

 荒地異於向來哭於端門外侯景怒錄送莊嚴寺 按建康實錄永和四年謝尚捨宅造荘嚴寺

 光宅寺在江寕縣東南梁天監初以三橋舊宅爲光宅寺大報恩寺在江寕縣

 南一里吳赤烏閒建明永樂中重建賜額大報恩寺規模宏壯塔高十餘丈 本朝康熙三年修二

 十三年  聖祖仁皇帝南巡登塔頂賜御書扁額三十八年重修乾隆十六年

 高宗純皇帝南巡  御賜扁額對聯二十二年二十七年三十年四十五年皆有  御製

 大報恩寺詩四十九年  御製雨中禮報恩寺詩是年  仁宗睿皇帝隨扈有  御

 製報恩寺詩佛窟寺在江寕縣南牛首山舊名崇教寺爲僧懶融開教處號牛頭宗