Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/89

此页尚未校对


   鎮三十餘年威惠並行前後守遼者皆莫及張益江寕人永樂進士選庶吉士改中書舍人

   預修太宗仁宗宣宗實錄愽學强記詩文操筆立就累遷侍讀學士正統十四年入直文淵閣扈駕

   北征歿於土木贈翰林學士諡文僖龎景華上元人九𡻕喪父極哀毁奉母訓力學母疾刲

   股嘗糞鄰火將及抱母號呼火遂息及卒廬於墓盗聞哭聲而去天順中旌表王貞慶

   人駙馬都尉永春侯子貞慶以貴胄世族折節好士有詩名以文雅著景泰閒十才子貞慶其一也

   時稱金粟公子王徽上元人天順進士除南京給事中憲宗初請開言路敬大臣乞罷兵部尚

   書馬昂禁中官無預政事帝頗納之其冬皇后廢極陳中官牛玉交搆罪備論宦寺干政之禍帝大

   怒謫普安州判官終陜西參議盧雍江寕人由進士厯福建參議父喪廬墓產芝十三本成化

   中旌戴睿句容人同居七世成化中旌表張瑄江浦人正統進士厯刑部郎中有能

   聲景泰時賜敕為吉安知府擢廣西布政使皆有善政成化中以右副都御史巡撫福建時滅賊黨