Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/9

此页尚未校对


   建康志南唐復置縣在州城西偏又西即吳冶城宋初移郭下在城西北距行宫三百步句容

   舊城即今句容縣冶漢置武帝元光六年封長沙定王子黨為侯邑章懷太子曰縣近句曲山

   山有所容故名元和志縣東北去潤州一百里晉元帝興於江左為畿内第二品縣九域志在江寕

   府東九十里縣志有南城在縣南五里又北城在縣東北八里皆北朝時築廢魏郡

   元縣界晉書志咸康四年僑置魏郡廣川高陽堂邑等諸郡及所統縣並𭔃居京邑義熙元年劉𥙿

   以弟道憐領堂邑太守戍石頭十二年以高陽内史劉鍾領石頭戌事屯冶亭宋初道憐子義欣厯

   青州刺史魏郡太守戍石頭顧野王輿地志晉僑立魏郡領肥鄉元城二縣後省元城又廣川郡領

   廣川一縣宋𥘉省為縣屬魏郡又高陽郡領北新城博陸二縣堂邑郡領堂邑一縣後省堂邑併高

   陽又省高陽併魏郡元嘉二十年以其民併建康又義熙初劉𥙿弟道規為并州刺史義昌太守四

   年道憐代諸葛長民為并州刺史義昌太守戌石頭地志晉咸和後僑立青并等四州後以青并合