Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/20

此页尚未校对


  周九里有竒門六水門五西北跨山東南北三面環以深濠元因舊址展築至正十六年甃甎 本

  朝康熙十九年修昭文縣城與常熟縣同呉江縣城周五里有竒門四水

  門五濠廣三丈元至正十四年張士誠拓舊城重築 本朝順治四年康熙四年重修震澤

  縣城與呉江縣同

 ︹學校︺蘇州府學在府治南宋景祐元年范仲淹以所得錢氏南園建堂前有古檜相傳為

  仲淹所植 本朝屢加修葺入學額數二十名乾隆二十七年三十年四十五年四十九年

  高宗純皇帝南巡皆有 御製  文廟行禮詩 呉 縣學在縣治西南宣德七年

  建入學額數二十五名長洲縣學在縣治東北半里明嘉靖二十年建入學額數十三

  元和縣學與長洲縣同入學額數十二名崑山縣學在縣治西宋元祐初

  建入學額數十名新陽縣學與崑山縣同入學額數十三名常熟縣學