Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/24

此页尚未校对


  圗經山鎮國之西南臨湖控越實呉時要地隋遷郡於横山東亦以此山為屏蔽呉郡志踞湖山以

  其背臨大湖若箕踞之勢故名五代錢氏時於山下造薦福寺今里人或名為薦福山有五大塢曰

  芳桂飛泉修竹丹霞白雲又名五塢山姑蘇山在呉縣西南史記上姑蘇望五湖寰宇記

  一名姑胥山在縣西三十五里連横山之北續圗經或曰姑胥或曰姑餘其實一也有姑蘇臺姑蘇

  志在横山西北至今人稱胥臺山支硎山在呉縣西南呉地記晉支遁道林常隱於此中

  有寺曰報恩梁武帝置續圖經報恩山一名支硎山在縣西南二十五里昔有報恩寺故名所謂南

  峯東峯皆其山之别峯也呉郡志有放鶴亭為遁放鶴處又有白馬澗為遁飲馬處府志有碧林泉

  南池泉或云平石為硎山有平石故支遁以支硎為號姑蘇志在龍池山東北東址有觀音寺故又

  名觀音山 本朝康熙二十八年  聖祖仁皇帝南巡  御製支硎山詩乾隆十六年

   高宗純皇帝南巡  御製恭依皇祖詩韻遊支硎山詩二十二年二十七年三十