Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/46

此页尚未校对


  别今並相連陸龜𫎇曰太湖上稟咸池五車之氣故一水五名新唐志太湖占蘇常湖宣四州之境

  瀆圖經太湖吐吸江海所容者大故以太名 按宋景祐間范仲淹以呉人領郡深究利病謂松江

  一川必不能盡洩震澤之水宜疏導各邑河渠以分其勢於是親至海浦開復茜涇等五河至今民

  受其利明永樂二年蘇松水患令户部尚書夏原吉疏治以吳淞漲塞猝難開浚因浚呉淞兩岸安

  亭等浦引太湖諸水入劉家白茅二港直注江海又浚松江之大黄浦水患以息宏治七年吳中大

  水命侍郎徐貫疏浚水道貫開浚呉江長橋菱蘆之地又開吳淞白茅導水入於江海又開各斗門

  以洩運河之水由江隂入江下流遂不復阻 本康熙十年巡撫馬祐請濬劉阿呉淞江十九年

  巡撫慕天顔復濬白茅浦孟河而後太湖之水北達江東達海通流無滯矣乾隆四十九年

  高宗純皇帝南巡時  仁宗睿皇帝隨扈有  御製太湖詩石湖輿地紀勝在呉

  縣盤門西南十里太湖之派范蠡所經入五湖者新志在府西南二十里白洋灣所匯也界呉縣呉