Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/32

此页尚未校对


  部右侍郎陸釴崑山人天順進士第一廷試第二為編修沈靜好學與張泰並擅詩才名藉甚

  孝宗在東宫釴充講官敷奏明暢最為得體暨即位屢遷太常少卿兼侍讀直經筵病歸徐恪

  常熟人成化進士授給事中數有諫諍宏治時累官右副都御史巡撫河南調湖廣素性剛正所至

  抑豪右祛姦弊政績卓然中㫖拜南京工部侍郎恪言大臣進用宜出廷推今恩命出臣意表臣義

  不敢干清議速官謗帝慰留乃拜命居官砥節奉公茍利於民必信其志條列利病每一疏出人爭

  呉寛長洲人成化八年會試廷試皆第一授修𢰅宏治時屢遷禮部尚書時詞臣望重者

  寛為最謝遷次之遷入閣屢引寛不果用寛行履高潔詩文爾雅兼工書法生平重倫理篤恩義稱

  為長者卒贈太子太保諡文定王鏊呉縣人成化中鄉會試俱第一廷試第三授編修宏治時

  厯侍講學士充講官時中貴李廣導帝遊西苑鏊講文王不敢盤於遊田反覆規切罷講帝謂廣曰

  講官所指殆為(⿱艹石)曹耳自是遊幸益省正德初累進户部尚書文淵閣大學士時劉瑾銜韓文劉大