Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/51

此页尚未校对


 楊嗣昌奪情復謀入閣士春抗疏劾之忤㫖謫布政使照磨後復官終左中允龔元祥

 人舉於鄉崇禎四年為霍山教諭厲廉隅以名節自任八年賊陷鳳陽令逸去元祥督士民固守城

 陷整衣冠坐賊欲屈之厲聲罵遂遇害子炳衡號呼罵賊賊又殺之事聞贈國子助敎建祠曰忠孝

 以其子配宋學朱長洲人崇禎進士為御史抗疏劾楊嗣昌田惟嘉時論壯之巡按山東方

 行部 大兵攻濟南急聞警馳還與布政張秉文等分門死守援兵不至城陷死之後贈大理卿

 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈⿰氵幵 -- 汧長洲人崇禎進士厯官右庶子黄道周以論救

 錢龍錫被謫⿰氵幵 -- 汧兩疏爭之不聽乞假歸周延儒再柄國數招之不應福王立召為少詹事陳時政七

 事安遠侯柳祚昌劾⿰氵幵 -- 汧東林巨魁遂移疾歸及南都亡投虎邱新塘橋下死 本朝乾隆四十一年

   賜諡忠烈許炎呉縣人為諸生磊落不羈崇禎十七年聞京師變過友人出酒宴飲

 炎擲杯詬曰今日何日尚欲縱酒耶拂衣去巳而聚哭明倫堂炎獨衰杖擗踊號泣盡哀趨古廟自