Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/52

此页尚未校对


 經為人所解聞哀詔至即稽首號慟而卒鄉人私諡潛忠先生時長洲諸生顧所受為炎立傳南都

 亡所受投泮池死 本朝乾隆四十一年  賜祀忠義祠盧渭長洲人為諸生有聲南渡

 時馬士英入相命史可法督師淮揚渭抗疏乞留可法云汪黄在内李綱在外宋終北轅不納可法

 建禮賢館以招四方之士渭與焉揚州被圍監守鈔關門城破赴水死 本朝乾隆四十一年

  賜祀忠義祠朱集璜崑山人𡻕貢生學行為鄉里所推授徒至數百人邑東南有夏駕浦

 鷄鳴塘海潮壅沙漸成平陸集璜與縣令議開濬身督其役六閲月而復其故南都亡集璜偕邑人

 周室瑜王佐才及室瑜子朝曠等城守城破皆死之諸生陶炎聞集璜死亦慷慨自縊 本朝乾隆

 四十一年俱 賜祀忠義祠 劉 曙長洲人崇禎進士南都亡上海諸生欽浩通款於魯

 王署忠義士二十三人以曙為首其書為邏者所得捕曙對簿曙實未嘗識浩而絶不置辯強項不

 肯屈膝臨死賦詩别母乃就刃 本乾隆四十一年  賜諡節愍楊廷樞呉縣人諸