Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/53

此页尚未校对


 生時值里人周順昌被逮廷樞與王節等請於巡撫毛一鷺祈具奏免逮巳而緹騎擊死廷樞坐除

 崇禎三年舉鄉試第一有盛名諸生之討阮大鋮也廷樞與其謀大鋮得志先捕首事五人廷樞

 與焉㑹國亡乃已後數年以未薙髮𬒳執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節

 天麟崑山人崇禎進士為饒州推官有清操擢翰林編修厯遷禮部尚書東閣大學士 大兵

 至永明王倉皇出走奔安隆天麟扶疾追從道卒贈少保諡文靖顧錫疇崑山人萬厯進

 士授檢討天啟中與魏忠賢不協削籍崇禎中厯禮部侍郎後復本部尚書請補建文帝景皇帝廟

 號及建文朝忠臣贈諡又奪温體仁文忠之諡與馬士英不協去後寓温州江心寺為總兵賀君堯

 所害 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍瞿 式耜景淳孫汝説子萬厯進士崇禎初擢

 給事中十七年以右僉都御史巡撫廣西平靖江王亨嘉之亂後留守桂林加大學士封臨桂伯式

 耜在軍與士卒同甘苦聞時政闕失必疏爭之兩粤皆倚以為重後諸鎮兵皆潰式耜端坐府中與