Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/65

此页尚未校对


 更河臣疏遂受  上知生平著述甚富有廿一史訂誤周易精義清雅堂詩餘藏於家嘉慶九

 年入祀鄉賢祠蔣檙常熟人廷錫孫⿰氵専子乾隆進士由編修擢侍講在 南書房行走洊升至

 兵部侍郎知武舉疏言武闈外簾事宜議行卒  賜祭葬姜晟元和人乾隆進士由刑部

 主事洊升至刑部侍郎秋讞覈議允當屢奉 命赴直隸山東山西江南湖北等省訊案授湖

 南巡撫籌辦苗匪軍務秩然有序鎮靜得宜嘉慶五年擢授湖廣總督調直隸總督九年擢刑部尚

 書敭厯中外四十餘年後以直隸總督任内失察處分給四品京堂禇廷璋長洲人乾隆乙

 丑考授内閣中書癸未進士由編修洊升侍讀學士官中書時纂西域圖志凡天文風俗音樂沿革

 瞭如指掌又纂西域同文志其字滿漢蒙古西番四體並列緯以三合切音纂四十二字母與𣑽書

 本音同異㑹解奉  㫖載入藏經廷璋視學湖南培植人材楚人士設長生位於韓文公祠側

 嘉慶十一年入祀鄉賢祠彭希洛長洲人乾隆進士官御史奏敕各省嚴禁浮收並照報部