Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/49

此頁尚未校對


  今下沙鎭一名鶴沙古窩在華亭縣元末陳珍所居創於宋咸淳初厯百餘年尚存故名楊維

  楨有

 ︹關隘︺海關在上海縣東北黄浦江南海商帆檣所集之地金山巡司在華亭縣東南

  六十里胡家港堡明洪武十九年自張堰鎮移置此小蒸村巡司在婁縣西三十六里

  青浦縣西南四十五里三面傍泖湖明洪武七年置今鎮屬青浦官屬婁縣南橋巡司

  在奉賢縣西三十四里明萬厯中置今因之金華巡司在金山縣東北三十六里金山

  衞 本朝乾隆二十四年移泖橋巡司駐此改今名黄浦巡司在上海縣西南呉淞

  江巡司在上海縣西北明洪武五年置今因之三林莊巡司在南匯縣周浦

  澱山巡司在青浦縣西珠街鎮新涇巡司在青浦縣新涇鎮亭林

  鎮在華亭縣東南三十六里宋乾道九年修瀕海諸堰因置監堰官於此又置金山巡司明廢今