Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/91

此页尚未校对


 酉守城被執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈李世祺青浦人天啟進士授

 行人崇禎三年擢刑科給事中疏劾大學士温體仁呉宗達并劾兵部尚書張鳳儀溺職狀帝怒貶

 福建按察司檢校久之起行人司副屢遷太僕寺卿明亡杜門不出卒李待問華亭人崇

 禎進士授中書舍人工文章南京破被執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

 嘉印華亭人天啟舉人厯官戸部主事南京破時方奉使出城聞變亟還謁方孝孺祠從容投

 繯死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍陳 子龍華亭人生有異才工舉子業兼治詩

 賦古文崇禎十年舉進士選紹興推官東陽諸生許都反旬日間聚衆數萬巡按御史左光先命子

 龍為監軍討平之以功擢兵科給事中福王立上江防之策知時事不可為遂乞歸後數年坐事死

 嘗輯名臣疏議曰經世文編行於世 本乾隆四十一年  賜專諡忠裕夏允彝

 華亭人弱冠舉於鄉好古博學崇禎十年與陳子龍同舉進士知長樂縣善決疑獄吏部尚書鄭三