Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/92

此页尚未校对


  俊舉天下廉能知縣七人以允彝為首被薦入都未及用而北都陷南還南都失守賦絶命詞赴水

  死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈子完淳七歲能詩文以子龍獄連及逮下吏談笑自如

  臨刑色不變 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍兄之旭亦縊死文廟同縣舉人徐孚遠生員

  戴浤以松江破赴水死上海諸生馬元調僑居嘉定城破死之 本朝乾隆四十一年俱  予

  入忠義祠章曠華亭人崇禎進士知沔陽州擢按察使僉事監武漢軍張獻忠破武昌曠崎嶇

  軍伍調畫有方以功累加兵部尚書卒於行間張肯堂華亭人天啟進士知濬縣弭盜安民

  聲績甚著入為御史累遷右僉都御史巡撫福建與鄭芝龍擁立唐王兵敗衣冠南向坐視其四妾

  一媳一女孫先縊死乃自縊 本朝乾隆四十一年  賜諡忠穆包爾庚上海人崇

  禎進士知羅定州鎮兵譁守道被圍爾庚單騎馳諭皆下馬羅拜一州𫉬靖猺蠻跳梁總督率師𠞰

  捕弗戢爾庚開誠布公許其自新渠魁感激來歸擢兵科給事中以母老乞歸養 本朝順治初舉