Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/109

此页尚未校对


  史兵部尚書劉大夏為中官所扼而罷疏乞留之又偕同官乞留劉健謝遷罪劉瑾馬永成遂被逮

  為民起山東僉事楊淮無錫人正徳進士授户部主事遷郎中監京倉革胥徒積弊殆盡後

  監内庫奄人例有供餽淮悉絶之公勤廉慎為尚書孫交秦金所重嘉靖三年伏闕爭大禮受杖月

  餘卒後贈太常少卿周衝宜興人以鄉舉知應城縣有惠政嘉靖初為唐府紀善上書陳修德

  裕後十二事王重之薦於朝加五品俸衝初受業王守仁後復從湛若水遊與蔣信集師説為新泉

  問辨唐順之武進人嘉靖八年會試第一改庶吉士㝷調吏部主事請朝太子削籍歸

  倭躪江南北召為職方郎中命往南畿浙江視師順之以禦賊上策當截之海外倭泊崇明三沙督

  舟師邀之斬馘一百二十沈其舟十三擢右僉都御史條上海防善後九事順之於學無所不窺為

  古文洸洋紆折卓然大家子鶴徵厯官太常卿亦以博學聞席上珍靖江人邑諸生强力

  有膽嘉靖中倭寇薄城上珍率壯士百餘從東門鼓噪而出殺賊數十人至秦家橋賊衆悉至力竭